ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сільської ради
від 23 грудня 2020 року
“Про зміну найменування
відділу освіти
Ямницької сільської ради”

 

Положення
про відділ освіти Ямницької сільської ради
(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Відділ освіти Ямницької сільської ради (далі – Відділ) є виконавчим органом ради.
1.2. Відділ утворюється Ямницькою сільською радою, підзвітний та підконтрольний Ямницькій сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету ради, сільському голові, заступнику сільського голови, а з питань здійснення делегованих повноважень – підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.
1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенцією про права дитини, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Ямницької сільської ради та її виконавчого комітету і цим Положенням.
1.4. Структура та чисельність Відділу, зміни до них затверджуються рішенням сесії Ямницької сільської ради.
1.5. Відділ є уповноваженою особою з реалізації прав і обов’язків Ямницької сільської ради, як засновника, щодо управління закладами освіти.
1.6. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України у Івано-Франківському районі, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
1.7. Назва юридичної особи:

 • повна: Відділ освіти Ямницької сільської ради;
 • скорочена: Відділ освіти

1.8. Внесення змін та доповнень до цього Положення здійснюється шляхом прийняття рішення сесії Ямницької сільської ради.

2. Основні функції та завдання Відділу

Відділ виконує такі завдання :
2.1. здійснює повноваження у сфері освіти, надані законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та іншими законодавчими актами України;
2.2. реалізує державну політику у сфері освіти та забезпечує якість освіти на відповідній території, забезпечує доступність дошкільної, початкової, базової середньої освіти, позашкільної освіти;
2.3. здійснює управління закладами освіти Ямницької сільської ради;
2.4. забезпечує доступність та безоплатне здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території;
2.5. сприяє отриманню державних гарантій та забезпеченню соціального захисту педагогічних працівників, які беруть участь в освітньому процесі, учнів (вихованців);
2.6. створює умови для вдосконалення та підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Ямницької сільської ради, забезпечує їх перепідготовку та атестацію;
2.7. забезпечує рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм власності;
2.8. готує проекти рішень Ямницької сільської ради, її виконавчого комітету щодо вирішення питань у сфері освіти;
2.9. забезпечує виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти;
2.10. забезпечує виконання рішень Ямницької сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, віднесених до компетенції Відділу;
2.11. здійснює прогнозування освітніх потреб населення у закладах, що забезпечують надання дошкільної, початкової та повної середньої освіти, позашкільної освіти, враховуючи інтереси дітей з особливими освітніми потребами;
2.12. веде облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
2.13. планує та забезпечує розвиток мережі закладів дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти відповідно до потреб громади;
2.14. порушує перед Ямницькою сільською радою питання про заснування, реорганізацію або ліквідацію закладів освіти;
2.15. закріплює за закладами освіти територію обслуговування (крім випадків, встановлених спеціальними законами);
2.16. сприяє організації фінансового та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти, у тому числі будівництва, реконструкції, ремонту будівель, споруд, приміщень, інших об’єктів закладів освіти, комплектуванню їх меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем у обсягах, які забезпечують надання освітніх послуг у відповідності до встановлених державних стандартів освіти;
2.17. сприяє формуванню замовлення на придбання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, координує забезпечення ними підпорядкованих йому закладів;
2.18. забезпечує підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів освіти і у зворотному напрямку (у разі потреби – транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних); забезпечує фінансування визначених у цьому підпункті заходів;
2.19. організовує харчування учнів, вихованців у закладах освіти;
2.20. збирає, узагальнює та вносить на розгляд виконавчого комітету Ямницької сільської ради пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти;
2.21. організовує закупівлю товарів, робіт, послуг у підпорядкованих йому закладах освіти, у тому числі харчування дітей у закладах освіти;
2.22. організовує бухгалтерський облік та забезпечує своєчасне подання фінансової та бухгалтерської звітності підпорядкованими йому закладами освіти;
2.23. забезпечує затвердження кошторисів закладів освіти у порядку, визначеному законодавством; приймає фінансові звіти закладів освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;
2.24. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти;
2.25. оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із закладів освіти Ямницької сільської ради, та інші видатки у сфері освіти;
2.26. аналізує результати господарської діяльності підпорядкованих йому закладів освіти, готує пропозиції та за необхідності вживає заходів щодо підвищення ефективності їх функціонування;
2.27. організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період;
2.28. координує дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарного режиму в закладах освіти та надає допомогу у проведенні відповідної роботи;
2.29. здійснює поточний контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти;
2.30. надає та реалізує пропозиції щодо залучення додаткових ресурсів у сферу освіти шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів;
2.31. здійснює складання та подання державної статистичної звітності у обсягах, встановлених для місцевих органів управління освітою, збирає, аналізує та за необхідності подає на розгляд відповідних органів іншу інформацію, необхідну для реалізації повноважень у сфері освіти;
2.32. вивчає потреби і вносить пропозиції щодо застосування у відповідних закладах освіти інституційних та індивідуальних форм навчання;
2.33. вивчає потреби щодо створення можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує створення та належні умови функціонування мережі гуртків, творчих, спортивних та інших секцій, сприяє розширенню вибору вихованцями, учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, які їх замінюють;
2.34. координує роботу, спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи у підпорядкованих йому закладах освіти;
2.35. забезпечує організацію методичного супроводу у закладах дошкільної, та загальної середньої освіти, позашкільних закладах Ямницької сільської ради;
2.36. сприяє участі дітей та молоді у Всеукраїнських олімпіадах, чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах тощо;
2.37. організовує проведення засідань, координаційних рад, колегій та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу;
2.38. здійснює інші повноваження, що випливають з актів законодавства, актів органів місцевого самоврядування Ямницької сільської ради та цього Положення.

3. Права Відділу

Відділ має право:
3.1. залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, фахівців, експертів.
3.2. вносити Ямницькій сільській раді пропозиції щодо фінансування закладів освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету в частині забезпечення освітньої галузі.
3.3. скликати серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів освіти з питань, що належать до його компетенції.
3.4. надавати сільському голові пропозиції про укладання в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджування прямих зв’язків із закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
3.5. зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень.
3.6. відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами ради та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

4. Керівник відділу

4.1. Керівником Відділу є його начальник. Начальник відділу є посадовою особою місцевого самоврядування, приймається на службу шляхом призначення сільським головою за конкурсом або іншою процедурою, передбаченою законодавством. Начальник Відділу підзвітний і підконтрольний сільському голові та заступнику голови.
4.2. Начальник Відділу здійснює:

 • керівництво роботою Відділу;
 • функціональний розподіл обов’язків між працівниками Відділу;
 • затверджує посадові інструкції працівників Відділу;
 • планування роботи Відділу та забезпечує звітування про його роботу;
 • виконує функцію головного розпорядника коштів для закладів освіти, що фінансуються з бюджету Ямницької сільської ради;
 • здійснює контроль за ефективним та раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат;
 • відкриває рахунки в банківських установах та установах державного казначейства, укладає договори відповідно до чинного законодавства;
 • готує подання сільському голові щодо заохочення, просування по службі, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення працівників Відділу, керівників закладів освіти, підпорядкованих Відділу;
 • виконує від імені Відділу повноваження, передбачені цим Положенням;
 • здійснює інші повноваження та функції, передбачені посадовою інструкцією начальника Відділу.

4.3. Головний бухгалтер та головні спеціалісти Відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.
4.4. Права, посадові обов’язки, вимоги до рівня кваліфікації та досвіду роботи, відповідальність працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями до відповідних посад, затвердженими начальником Відділу.

5. Відповідальність

5.1. Працівники Відділу несуть відповідальність за належне здійснення покладених на Відділ завдань та повноважень відповідно до своїх посадових інструкцій та цього Положення.

6. Взаємовідносини з іншими підрозділами

6.1. Відділ може виконувати зазначені завдання і функції самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Ямницької сільської ради та її виконавчих органів, а у випадках, передбачених законодавством – з територіальними підрозділами органів державної виконавчої влади, державними органами, іншими юридичними особами, незалежно від форми власності, та фізичними особами.

7. Заключні положення

7.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням засновника у встановленому законом порядку.

Секретар сільської ради Юрій Проценко